Privacy

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Charlotte Visser persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Charlotte Visser inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Charlotte Visser zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Charlotte Visser
Den Haag
Charlottevisser.nl
info@charlottevisser.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Charlotte Visser verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:
☐ achternaam
☐ voornaam
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres


Verwerkingsgrond

Charlotte Visser verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Charlotte Visser met betrokkene heeft gesloten;
c. Charlotte Visser een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Charlotte Visser, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Charlotte Visser aan betrokkene.


Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen


Delen van persoonsgegevens met derden

Charlotte Visser verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Charlotte Visser blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaarduur van persoonsgegevens

Charlotte Visser zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Dit kan via de website van Charlotte visser of door middel van telefoon of e-mail. Charlotte Visser zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.


Gebruik van cookies op website

Charlotte Visser gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.


Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Charlotte Visser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Charlotte Visser.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Charlotte Visser via info@charlottevisser.nl.


Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Charlotte Visser schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).
Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.